تعداد بازدیدکنندگان از رویدادها

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد بازدیدکنندگان از رویدادها
کد شاخص
۴
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می‌کند تا مشخص شود کدامیک از رویدادها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند.
متولی شاخص سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
فرمول شاخص تعداد بازدیدکنندگان از رویدادها
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد بازدیدکنندگان از رویدادها نشانه
اندازه گیری
توضیحات
منظور از رویداد، برنامه‌های سازمان فرهنگی است که در نقاط منتخب برگزار می‌شود یا خود برنامه شاخص است. به دلیل بیماری کرونا ارزیابی این شاخص به سال‌های بعدی موکول شده است لذا نقاط هدفگذاری پس از سنجش اولیه ارائه می شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-تامین بودجه برنامه ای سازمان
-کیفیت رویدادهای اجرا شده
-تبلیغات به موقع و مناسب
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-اجرای مطالعه ی روش‌ها و الگوهای ارائه خدمات و برنامه‌های فرهنگی تفریحی اجتماعی ورزشی در شهرهای منتخب در عرصه جهانی و بومی سازی آن برای شهر اصفهان
-اجرای تبلیغات هدفمند