پروژه مطالعاتی تدوین نقشه راه دستیابی به زیر ساخت اینترنت همه‌چیزIOET بر بستر مناسب Open data

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
پروژه مطالعاتی تدوین نقشه راه دستیابی به زیر ساخت اینترنت همه‌چیزIOET بر بستر مناسب Open data ستاد شهر هوشمند جدید ۱۴۰۰ ۲ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو