پروژه طراحی و سنجش مدل گریدینگ شغلی کارکنان شهرداری اصفهان

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی و سنجش مدل گریدینگ شغلی کارکنان شهرداری اصفهان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو