پروژه طراحی سیستم بکارگماری براساس تطابق شغل و شاغل

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی سیستم بکارگماری براساس تطابق شغل و شاغل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو