پروژه سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی فرایند داده باز در سیستم شهرداری اصفهان Open data

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
سیاستگذاری و پیاده‌سازی فرایند داده باز در سیستم شهرداری اصفهان Open data ستاد شهر هوشمند جدید ۱۴۰۰ ۱ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو