پروژه ثبت مکانمند اطلاعات تخلفات شهری

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ثبت مکانمند اطلاعات تخلفات شهری ستاد شهر هوشمند جدید ۱۴۰۱ ۱ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو