پروژه توسعه شبکه ارتباطی اطلاعاتی شهرداری اصفهان، ترکیب شبکه فیبرنوری و ۴G,5G

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
توسعه شبکه ارتباطی اطلاعاتی شهرداری اصفهان، ترکیب شبکه فیبرنوری و ۴G,5G ستاد شهر هوشمند جدید ۱۴۰۲ ۲ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو