پروژه توسعه زیرساخت و ملزومات شبکه IOT

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
توسعه زیرساخت و ملزومات شبکه IOT ستاد شهر هوشمند مشارکتی-جدید ۱۴۰۱ ۲ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو