پروژه تهیه آمارنامه گردشگری شهر اصفهان

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تهیه آمارنامه گردشگری شهر اصفهان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو