پروژه بازنگری سیستم ارزشیابی کارکنان

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
بازنگری سیستم ارزشیابی کارکنان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو