طرح ستاد نوروزی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ستاد نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی/معاونت خدمات شهری مستمر ۱۳۹۸ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو