طرح تورگردشگری مرکز پیرامون با هدف افزایش حضور گردشگران

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تورگردشگری مرکز پیرامون با هدف افزایش حضور گردشگران سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۴۰۰ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو