توسعه پروژه میزخدمت

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
توسعه پروژه میزخدمت ستاد شهر هوشمند نیمه‌تمام ۱۴۰۰ ۲ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو