مدیران، مسئولین و کارشناسان مطلع و صاحب نظر معاونت‌ها، مناطق، مدیریت‌ها و سازمان‌ها با تشخیص معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

فعال در کمیته های : کارگروه راهبری برنامه

شرح فعالیت :