محمد مصطفایی

رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه 05 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 05

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 5

شرح فعالیت :