حسین متقی

رئیس اداره مالی و اقتصادی منطقه 11 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 11

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 11

شرح فعالیت :