حداکثر سه نفر از کارشناسان آگاه و صاحب نظر حوزه به انتخاب معاون

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

فعال در کمیته های : کمیته راهبری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی | کمیته راهبری معاونت حمل و نقل و ترافیک | کمیته راهبری معاونت خدمات شهری | کمیته راهبری معاونت شهرسازی | کمیته راهبری معاونت عمران شهری | کمیته راهبری معاونت فرهنگی اجتماعی | کمیته راهبری معاونت مالی و اقتصادی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :