احمد ناطقی

رئیس اداره حمل‌و‌نقل و ترافیک منطقه 09 شهرداری اصفهان

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری منطقه 09

فعال در کمیته های : کمیته راهبری مناطق | منطقه 9

شرح فعالیت :