محمد فیض

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبردی معاونت شهرسازی و معماری

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت شهرسازی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :