سید محمد امامی

مسئول امور برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کارگروه راهبری برنامه: عضو کارگروه راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: دبیر کمیته راهبری معاونت شهرسازی و معماری

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت شهرسازی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :