جمشید لقایی

سرپرست اداره کل مطالعات و برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و ترافیک شهری شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه

شرح فعالیت :