احمد رضایی

مدیر منطقه 05 شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت در کمیته راهبری مناطق: رئیس کمیته راهبری منطقه 05

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کمیته راهبری مناطق | منطقه 5

شرح فعالیت :