علیرضا صادقیان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

سمت در شورای عالی برنامه ریزی :نایب رئیس شورای عالی برنامه‌ریزی

سمت در شورای راهبری برنامه: رئیس شورای راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: رئیس کمیته راهبری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | شورای عالی برنامه ریزی | کمیته راهبری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

شرح فعالیت :

شرح فعالیت نمونه