معرفی اعضاء

کمیته راهبری معاونت ها

هدف:

همکاری در تدوین برنامه‌ی راهبردی و تهیه برنامه عملیاتی با رویکرد سنجش‌پذیری و نتیجه‌محوری

وظایف:

  • همکاری در تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی
  •  ارزیابی، تحلیل و راهبری برنامه عملیاتی مرتبط با معاونت
  •  تعامل و هماهنگی با مناطق و سازمان های زیرمجموعه در راستای تدوین و اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی
  •  همکاری در اولویت‌بندی پروژه‌ها و اقدامات برنامه عملیاتی در چارچوب اولویت‌های فرادستی
  •  همکاری در بازنگری برنامه بر اساس فرآیند ابلاغی در طول اجرای برنامه
  •  همکاری در تهیه گزارشات دوره‌ای ارزیابی عملکرد و تعیین هدفگذاری شاخص‌های برنامه

کمیته راهبری معاونت خدمات شهری