هدف کلان ۲:

ارتقاء جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری

۰۴

پورتفولیو۴- برنامه ریزی و استقرار ساختار دائمی گردشگری به همراه زیر ساخت های مرتبط با آن