هدف کلان ۳ :

افزایش بهره وری سرمایه های سازمانی

۰۳

پورتفولیو۳- ارتقاء بهره وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان