پایش و ارزیابی برنامه

شاخص های پیامدی

شاخص های پیامدی برنامه ناظر به پیامد و منطبق بر اهداف کلان می باشند و میزان حرکت در راستای تحقق اهداف کلان برنامه را مشخص می‌سازند. این شاخص ها عمدتا کیفی بوده و وضعیت شهر را در هریک از موضوعات مرتبط با اهداف کلان مشخص می سازند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فهرست اولیه شاخص های پیامدی برنامه اینجا کلیک نمایید. لازم به ذکر است در حال حاضر نتایج سنجش دو شاخص پیامدی زیست پذیری و رقابت پذیری برنامه قابل ارایه می باشد.

شاخص های کنترل و ارزیابی

شاخص های کنترل و ارزیابی برنامه نماینده میزان دستیابی به اهداف خرد برنامه ‌می‌باشند که معادل خروجی ها و عملیات از مدل منطق به حساب می آیند. در تدوین شاخص‌های کنترل و ارزیابی برنامه اصفهان۱۴۰۰، ویژگی‌های زیر مورد توجه قرار گرفت: -مبتنی بر مدل منطق؛ -مبتنی بر مبانی نظری، اسناد، پژوهش‌ها و مطالعات کاربردی؛ -ناظر بر سیاست‌ها، راهبردها و اولویت‌های برنامه‌ای؛ -بر مبنای نتیجه و پیامد حاصل از اجرای پروژه؛ -انعکاس دهنده میزان دستیابی به هدف (با تمرکز بر سنجش میزان موفقیت اهداف خرد برنامه)؛ -عدم نگاه بخشی در تعریف شاخص‌ها؛ -تأکید بر تعریف شاخص‌های هادی (آینده نگر) به جای شاخص‌های تابع (گذشته نگر) به منظور محرک اقدامات نوآورانه؛ در نهایت شاخص‌‌های کنترل و ارزیابی برنامه تعریف گردید و برای سال‌های متوالی برنامه هدف گذاری شد. لازم به ذکر است با توجه به ماهیت متفاوت شاخص‌های کنترل و ارزیابی انتخاب شده در برنامه راهبردی اصفهان۱۴۰۰ نسبت به گذشته، امکان هدف گذاری برخی شاخص‌ها وجود نداشت و هدف گذاری این شاخص‌ها به پس از انجام مطالعات آماری موکول گردید. در نهایت برای تک تک شاخص‌های هدف گذاری شده شناسنامه‌ای تهیه شد. طراحی شناسنامه شاخص‌ها از آن لحاظ که پیوند میان ارکان برنامه راهبردی و نحوه سنجش آن را فراهم می‌آورد دارای اهمیت زیادی است. در شناسنامه شاخص تهیه شده، از طریق کدگذاری شاخص، ارتباط میان شاخص و هدف خرد برقرار شده و منظور از این شاخص(تعریف)، فرمول، منابع اطلاعاتی مرتبط با شاخص، متولی آن و منطق هدف‌گذاری شاخص برای دوره‌های مختلف برنامه و متغیرهای ذیل آن برای هریک از شاخص‌ها جداگانه تکمیل گردیده است. در فرم شناسنامه شاخص‌ها همچنین، امکان تحلیل وضع موجود و ارایه نقشه‌ها و مستندات، توجیه اقتصادی، محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها و …) فراهم گردیده است.جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شاخص های کنترل و ارزیابی برنامه به زیربخش برنامه عملیاتی مراجعه نمایید.