معرفی اعضاء

شورای راهبری برنامه

هدف:

راهبری، هماهنگ‌سازی، تلفیق و پشتیبانی علمی برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد در سطح شهرداری اصفهان

وظایف:

 • بررسی و تأیید نظام‌نامه برنامه‌ریزی راهبردی ۱۴۰۵ و ارسال به شورای عالی برنامه‌ریزی جهت تصویب
 •  بررسی و تأیید آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به برنامه راهبردی ۱۴۰۵ و ارزیابی آن و ارسال به شورای عالی برنامه‌ریزی جهت تصویب
 •  بررسی و ارزیابی برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰
 •  بررسی پیش‌نویس برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ و برنامه‌های عملیاتی آن (ستاد، مناطق و مؤسسات وابسته) و ارسال به شورای عالی برنامه‌ریزی جهت تأیید
 •  تأیید اولویت‌های شهر و اسناد راهبردی مرتبط با آن و ارسال به شورای عالی برنامه‌ریزی جهت تصویب
 •  ارایه اصلاحات و موارد بازنگری برنامه راهبردی ۱۴۰۵ و ارسال به شورای عالی برنامه‌ریزی جهت تصویب
 •  بررسی و تأیید برنامه پیشنهادی تأمین منابع مالی برنامه و ارسال به شورای عالی برنامه‌ریزی
 •  بررسی و تأیید طرح پیشنهادی تخصیص منابع برنامه و ارسال به شورای عالی برنامه‌ریزی
 •  بررسی و تأیید مدل و نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد برنامه ۱۴۰۵
 • همسوسازی نظام‌های ارزیابی عملکرد موجود در راستای ارزیابی و مدیریت عملکرد برنامه ۱۴۰۵
 • راهبری پیاده‌سازی نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد برنامه راهبردی ۱۴۰۵
 •  بررسی و تأیید شاخص‌های ارزیابی عملکرد برنامه ۱۴۰۵ و ارسال به شورای عالی برنامه‌ریزی جهت تصویب
 •  بررسی گزارشات و داشبوردهای ارزیابی عملکرد برنامه راهبردی ۱۴۰۵ و تجزیه و تحلیل آن‌ها
 •  بررسی و تأیید راهکارهای اجرایی جهت بهبود ارزیابی و مدیریت عملکرد برنامه ۱۴۰۵
 •  تصویب فرآیند و آیین‌نامه آموزش مستمر سطوح برنامه‌ریزی و گسترش تفکر برنامه‌محوری