معرفی اعضاء

شورای عالی برنامه ریزی

هدف:

رهبری، سیاست‌گذاری و هدایت کلان برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه در شهرداری اصفهان

وظایف:

  • تصویب نظام نامه برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵
  •  تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به برنامه راهبردی ۱۴۰۵ و ارزیابی آن
  •  تصویب اولویت‌های شهر و اسناد راهبردی مرتبط با آن
  •  تایید برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ و برنامه‌های عملیاتی آن (ستاد، مناطق و مؤسسات وابسته) و ارسال به شورای اسلامی شهر جهت تصویب
  • تصویب اصلاحات و بازنگری برنامه راهبردی ۱۴۰۵
  •  سیاست‌گذاری نحوه تأمین منابع مورد نیاز برنامه راهبردی ۱۴۰۵
  • بررسی، اتخاذ تصمیم و سیاست‌گذاری در مورد گزارشات ارزیابی عملکرد برنامه راهبردی ۱۴۰۵
  •  تصویب راهکارهای اجرایی جهت بهبود ارزیابی و مدیریت عملکرد برنامه ۱۴۰۵
  • تصویب شاخص‌های ارزیابی عملکرد برنامه ۱۴۰۵