برنامه عملیاتی

کلیه اقدامات، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سطح شهر و در مجموعه شهرداری به اجرا در می‌آیند لازم است انطباق و هماهنگی کامل با برنامه راهبردی داشته باشد؛ بدین منظور پس از تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰، برنامه ‌عملیاتی مورد توجه قرار گرفته است. برنامه ‌عملیاتی پیوند میان برنامه‌ریزی راهبردی و فرایند بودجه‌ریزی برقرار می‌کند و به سازمان کمک می‌کند تا انتخاب خود را برای تأمین منابع بر اساس نتایج و پیامدهای برنامه بهبود بخشد. در برنامه عملیاتی، خروجی برنامه مشخص می‌شود؛ منابع، تخصیص می‌یابد و روش انجام آن مشخص می‌گردد. همچنین هر پروژه، هر طرح و هر اقدام به‌طور دقیق مشخص شده و بیان می‌گردد که هر کار توسط چه کسی و در چه زمانی انجام می‌شود و چه کسی مدیر اجرا و پاسخگوی هریک از مراحل آن است. سیاست‌های اجرایی حاکم بر تهیه برنامه عملیاتی نیز در این مرحله تدوین می‌شود. جهت مطالعه آخرین برنامه عملیاتی شهرداری اصفهان اینجا کلیک کنید.