ارزش ها

کرامت انسانی و حقوق شهروندی

شهرداری تلاش می‌کند که با حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندان در ادای وظایف خود، انسان‌ها را به جایگاه واقعی خود در جامعه نزدیک‌تر کند.

آرمان گرایی و اعتماد به نفس

شهرداری تلاش می‌کند اعتقاد به آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و قدرت مردم و همچنین روح اعتماد به نفس در راستای رسیدن به بالاترین حد اعتلای جامعه، در راستای انجام بهتر وظایف خود عمل کند.

همگرایی و وفاق

شهرداری براساس خرد جمعی، تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد که برای عامه جامعه بهترین تصمیم باشد نه برای یک گروه خاص. بنابراین رفتارهای درست، محترمانه، اخلاقی و صادقانه‌ای را در روابط خود با همه ذینفعان شهر در پیش خواهد گرفت.

شجاعت

شهرداری امانت‌داری، رازداری و در نتیجه اعتمادسازی پیوسته را بر خود فرض دانسته و تلاش می‌کند تا از این طریق تکیه‌گاه خوبی برای مردم بوده و آنها مدیریت شهر را پشتوانه و پشتیبان خود بدانند.

اعتماد

شهرداری امانت‌داری، رازداری و در نتیجه اعتمادسازی پیوسته را بر خود فرض دانسته و تلاش می‌کند تا از این طریق تکیه‌گاه خوبی برای مردم بوده و آنها مدیریت شهر را پشتوانه و پشتیبان خود بدانند.

قانون مداری

شهرداری تلاش می‌کند با توجه به رسالت حرفه‌ای و با کمال دقت، کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مصوب را جهت صیانت از حقوق شهر و شهروندان اجرا نماید.